جوجه کباب مخصوص (ران)

جوجه کباب از گوشت ران خوابانیده شده در ادویه و پیاز و آب لیموی تازه + برنج کته + گوجه کبابی + دورچین

کته کباب

تکه های راسته و فیله کبابی + برنج کته + گوجه کبابی + دورچین